*طلای کشوری زیست
*برنزجهانی زیست
*نویسنده ی کتاب های المپیاد زیست
*عضو کمیته ی مدرسین و طراحان کشوری المپیاد زیست
*مدرس المپیاد زیست در بهترین مدارس تهران و شهرستان ها

طلا یک کشوری زیست 
نقره یک جهانی زیست 
عضو کمیته ی مدرسین و طراحان کشوری المپیاد زیست
مدرس المپیاد زیست در بهترین مدارس تهران و شهرستان ها

* طلای کشوری زیست 

* نویسنده ی کتاب های المپیاد زیست 

* مدرس المپیاد زیست در بهترین مدارس تهران و شهرستان ها 

* عضو کمیته ی مدرسین و طراحان کشوری المپیاد زیست

*‌طلای کشوری 88

*‌نقره جهانی 89

*‌چهارم کشوری خوارزمی 89

*‌دانشجوی دکتری پیوسته بیوتکنولوژی دانشگاه تهران

*‌مدرس بهترین مدارس تهران و شهرستان ها

طلای جهانی زیست

*طلای کشوری زیست

*نقره کشوری زیست

*مدرس بهترین مدارس تهران و شهرستان ها