*طلای کشوری زیست
*برنزجهانی زیست
*نویسنده ی کتاب های المپیاد زیست
*عضو کمیته ی مدرسین و طراحان کشوری المپیاد زیست
*مدرس المپیاد زیست در بهترین مدارس تهران و شهرستان ها
طلا یک کشوری زیست 
نقره یک جهانی زیست 
عضو کمیته ی مدرسین و طراحان کشوری المپیاد زیست
مدرس المپیاد زیست در بهترین مدارس تهران و شهرستان ها

* طلای کشوری زیست 
* نویسنده ی کتاب های المپیاد زیست 
* مدرس المپیاد زیست در بهترین مدارس تهران و شهرستان ها 
* عضو کمیته ی مدرسین و طراحان کشوری المپیاد زیست
*‌طلای کشوری 88
*‌نقره جهانی 89
*‌چهارم کشوری خوارزمی 89
*‌دانشجوی دکتری پیوسته بیوتکنولوژی دانشگاه تهران
*‌مدرس بهترین مدارس تهران و شهرستان ها
طلای جهانی زیست
*طلای کشوری زیست
*نقره کشوری زیست
*مدرس بهترین مدارس تهران و شهرستان ها