* طلای کشوری زیست
* طلای جهانی زیست
* مدرس المپیاد زیست در بهترین مدارس تهران و شهرستان ها
* عضو کمیته ی مدرسین و طراحان کشوری المپیاد زیست
* طراح سوالات مرحله اول و دوم سالهای گذشته

* طلای کشوری زیست
* نقره جهانی زیست
* نویسنده ی کتاب های المپیاد زیست
* مدرس المپیاد زیست در بهترین مدارس تهران و شهرستان ها
* عضو کمیته ی مدرسین و طراحان کشوری المپیاد زیست

* طلا یک کشوری زیست

* نقره یک جهانی زیست

* مدرس المپیاد زیست در بهترین مدارس تهران و شهرستان ها

* طلای کشوری زیست 

* نویسنده ی کتاب های المپیاد زیست 

* مدرس المپیاد زیست در بهترین مدارس تهران و شهرستان ها 

* عضو کمیته ی مدرسین و طراحان کشوری المپیاد زیست

*‌ طلای کشوری زیست

* نقره جهانی زیست

* نویسنده ی کتاب های المپیاد زیست

* مدرس المپیاد زیست در بهترین مدارس تهران و شهرستان ها

* عضو کمیته ی مدرسین و طراحان کشوری المپیاد زیست

* طلا یک کشوری زیست

* مدرس المپیاد زیست در بهترین مدارس تهران و شهرستان ها

* عضو کمیته ی مدرسین و طراحان کشوری المپیاد زیست