*محمد حسین پورنبی
*فارغ التحصیل پزشکی از دانشگاه تهران
*دانشجوی دوره تخصص پزشکی دانشگاه تهران
*دارنده مدال طلای کشوری المپیاد زیست شناسی سال ۱۳۸۶
*دارنده مدال برنز جهانی المپیاد زیست شناسی سال ۲۰۰۸
*نویسنده ۳ جلد‌ کتاب مبانی فیزیولوژی
*عضو کمیته مدرسین وطراحان سوالات دوره تابستان المپیاد زیست شناسی باشگاه دانش پژوهان جوان سال ۱۳۸۸و۱۳۸۹
*مسئول درس و طراح سوال فیزیولوژی انتخاب تیم جهانی المپیاد زیست شناسی ۲۰۱۲و۲۰۱۴
*مسئول برنامه ریزی،مشاور ومدرس دبیرستان فرزانگان ۱و۲ تهران
*مدرس با سابقه ی مدارس استعدادهای درخشان تهران و شهرستان ها
طلا یک کشوری زیست 
نقره یک جهانی زیست 
عضو کمیته ی مدرسین و طراحان کشوری المپیاد زیست
مدرس المپیاد زیست در بهترین مدارس تهران و شهرستان ها

* طلای کشوری زیست 
* نویسنده ی کتاب های المپیاد زیست 
* مدرس المپیاد زیست در بهترین مدارس تهران و شهرستان ها 
* عضو کمیته ی مدرسین و طراحان کشوری المپیاد زیست
*‌طلای کشوری 88
*‌نقره جهانی 89
*‌چهارم کشوری خوارزمی 89
*‌دانشجوی دکتری پیوسته بیوتکنولوژی دانشگاه تهران
*‌مدرس بهترین مدارس تهران و شهرستان ها
طلای جهانی زیست
*طلای کشوری زیست
*نقره کشوری زیست
*مدرس بهترین مدارس تهران و شهرستان ها
*نقره جهانی زیست
* برنز جهانی زیست
*دو طلای کشوری زیست
*مدرس بهترین مدارس تهران و شهرستان‌ها