مباحث

* ساختار
* آب و بافر ها
* آمینو اسید ها و پروتئین ها
* کار با پروتئین ها ( الکتروفورز، کروماتوگرافی، و…)
* نوکلئیک اسید ها
* لیپید ها
* قند ها و آنزیم شناسی
* متابولیسم
* مبانی بیو انرژیتیک
* کاتابولیسم قند ها و چربی ها
* کو آنزیم ها و ویتامین ها
* غشاء
* نورون
* پتانسیل استراحت
* پتانسیل عمل و …
* عضله
* قلب و گردش خون
* کلیه و دفع مواد زائد
* الویت دوم شامل سایر مباحث فیزیولوژی نظیر غدد درون ریز، تنفس، گوارش و تولید مثل
* آناتومی گیاهي
* ساقه، برگ، ریشه و …
* فیزیولوژی گیاهی
* فوتوسنتز
* جذب و انتقال آب و مواد معدنی
* رشد و نمو گیاهی ( هورمون های گیاهی، گل دهی و …)
* مورفولوژی گیاهی
* غشاء
* اسکلت سلولی
* ارسال و بسته بندی پروتئین ها
* نقل و انتقالات وزیکولی
* چرخه ی سلولی و تقسیم سلول
* ارتباطات بین سلولی
* ساختمان DNA و فشرده سازی آن
* همانند سازی DNA
* رونویسی و تولید و پردازش RNA
* ترجمه و تولید پروتئین ها
* مهندسی ژنتیک و تکنولوژی ژنتیک DNA نو ترکیب
*‌ الگو های تبارث
* مندلیسم
* جهش و انواع آن
* غریزی ( اتولوژی)
* اکتسابی ( یادگیری)
* اکولوژی عمومی
* اکوسیستم ها، بیوم ها، زیست گاه، کنام و …
* اکولوژی جمعیت
* تراکنش، تراکم و الگو های رشد و زوال جمعیت ها
* اکولوژی جمعیت
*‌ انواع روابط بین گونه ای

منابع

* کتاب های دبیرستان
* سری کتاب های کمپل
* بیوشیمی: بیوشیمی استرایر و لنینجر
* فیزیولوژی: فیزیولوژی پزشکی گایتون، فیزیولوژی پزشکی برن و لوی، مبانی فیزیولوژی پایداری و پورنبی
* گیاهی: الفبای گیاهشناسی محمد صادق پور جعفری، فیزیولوژی گیاهی تایز و زایگر، زیست شناسی گیاهی رست و باربر
* ژنتیک: ژنتیک شاهنظر، ژنتیک از دیدگاه حل مسئله ساسان امین، مقدمه ای بر تجزیه و تحلیل ژنتیک گریفیث
* زیست شناسی سلولی: زیست شناسی سلولی آلبرتز
* زیست شناسی مولکولی: مبانی ژنتیک مولکولی آل محمد، ژنتیک مولگولی واتسون، مبانی زیست مولکولی و مهندسی ژنتیک دکتر امتیازی