*طلای کشوری شیمی
*نقره جهانی شیمی
*دو طلای دانشجویی شیمی
*مدرس بهترین مدارس تهران و شهرستان ها

*طلای کشوری شیمی
*نقره جهانی شیمی
*دانشجوی پزشکی علوم پزشکی تهران
*مدرس  بهترین مدارس تهران و شهرستان ها

* طلای یک کشوری شیمی
* نقره جهانی شیمی
* مدرس المپیاد شیمی در بهترین مدارس تهران و شهرستان ها

* نقره ی کشوری شیمی
* مدرس المپیاد شیمی در بهترین مدارس تهران و شهرستان ها
* پژوهش گر برتر دانشگاه صنعتی شریف
* لیسانس شیمی و فیزیک از دانشگاه شریف
* فوق لیسانس شیمی پلیمر از دانشگاه Carnegie mellon آمریکا

 

*نقره کشوری شیمی
*دانشجوی پزشکی دانشگاه شهید بهشتی
*مدرس بهترین مدارس تهران و شهرستان ها

*طلای کشوری 95
*طلای جهانی 2017
*مدرس مدارس انرژی اتمی ، حلی ، فرزانگان ، سلام و سایر مدارس برتر تهران و شهرستان ها

* نقره کشوری شیمی

*طلای کشوری شیمی

*مدرس سلام و انرژی اتمی و بهترین  مدارس تهران و شهرستان ها