* طلای یک کشوری شیمی
* نقره جهانی شیمی
* مدرس المپیاد شیمی در بهترین مدارس تهران و شهرستان ها

* طلای کشوری شیمی
* طلای جهانی شیمی
* مدرس المپیاد شیمی در بهترین مدارس تهران و شهرستان ها

* نقره ی کشوری شیمی
* مدرس المپیاد شیمی در بهترین مدارس تهران و شهرستان ها
* پژوهش گر برتر دانشگاه صنعتی شریف
* لیسانس شیمی و فیزیک از دانشگاه شریف
* فوق لیسانس شیمی پلیمر از دانشگاه Carnegie mellon آمریکا

 

* طلای کشوری شیمی
* نقره جهانی شیمی
* ۲ طلای دانشجویی شیمی
* مدرس المپیاد شیمی در بهترین مدارس تهران و شهرستان ها

* طلای کشوری شیمی
* مسئول دپارتمان شیمی باشگاه سلام
* مدرس المپیاد شیمی در بهترین مدارس تهران و شهرستان ها

* طلای کشوری شیمی
* برنز جهانی شیمی
* مدرس المپیاد شیمی در بهترین مدارس تهران و شهرستان ها