مباحث درسی

 • ساختار اتم ها و مولکول ها
 • خواص تناوبی عناصر، آشنایی با جدول تناوبی
 • پیوند یونی
 • پیوند کووالانسی

(کتاب ساختار اتم ها و مولکول ها-انتشارات فاطمی، الفبای ساختار اتم ها و مولکول ها- انتشارات دانش پژوهان جوان)

 • شیمی آلی

(شیمی آلی- انتشارات فاطمی، شیمی آلی- انتشارات خوشخوان)

 • استوکیومتری و گاز ها

( چگونه مسائل شیمی را حل کنیم-انتشارات فاطمی، اصول، مبانی و کاربرد ها- انتشارات دانش پژوهان جوان )

 

 • ترمودینامیک و ترموشیمی
 • خواص محلول ها و خواص کولیگاتیو ها

(ترمودینامیک و محلول ها- انتشارات فاطمی)

 • سینتیک شیمیایی

( سرعت و تعادل در شیمی- انشارات فاطمی)

 • تعادل شیمیایی
 • اسید و باز
 • الکتروشیمی

( مرجع کامل المپیاد شیمی- انتشارات علوی)

منابع

 • شیمی عمومی مورتیمر- انتشارات مرکز نشر دانشگاهی
 • شیمی عمومی سیلبربرگ- انتشارات نورپردازان

 • آزمون های مرحله ی اول المپیاد های کشوری از ابتدا تا کنون- انتشارات دانش پژوهان جوان
 • آزمون های مرحله ی دوم المپیاد های کشوری- انتشارات فاطمی
 • مسائل برگزیده ی شیمی- انتشارات خوشخوان
 • چگونه مسائل شیمی را حل کنیم- انتشارات فاطمی
 • کارگاه المپیاد شیمی- انتشارات دانش پژوهان جوان
 • کارگاه شیمی آلی- انتشارات دانش پژوهان جوان
 • 200 مسئله ی شیمی- انتشارات خوشخوان
 • گنجینه ی المپیاد شیمی- انتشارات رزمندگان

شیمی عمومی مرحله ی 1 و 2