* نویسنده ی کتاب ترکیبیات

* دکترای ریاضی (ترکیبیات) از دانشگاه شریف

* دبیر با سابقه ی دبیرستان های انرژی اتمی، علامه حلی ، علامه طباطبایی ، فرزانگان و …

* دکترای ریاضی از دانشگاه شریف

* پژوهش گر مهمان در دانشگاه ایلینویز آمریکا

* طراح سوال المپیاد جهانی ریاضی

* مدرس دوره ی طلاهای باشگاه دانش پژوهان جوان

*دبیر با تجربه ی مدارس برتر تهران و شهرستان ها

* نویسنده ی کتب مرجع المپیاد ریاضی

* ریاست سابق باشگاه دانش پژوهان جوان و مشاور وزیر

* طلای کشوری ریاضی

* دبیر با سابقه ی دبیرستان های انرژی اتمی، علامه حلی ، علامه طباطبایی ، فرزانگان و …

*مدرس المپیاد ریاضی در بهترین مدارس تهران و شهرستان ها

* طلای کشوری ریاضی

* نقره جهانی ریاضی

* مدرس المپیاد ریاضی در بهترین مدارس تهران و شهرستان ها

*طلای کشوری و جهانی ریاضی

*طلای المپیاد دانشجویی ریاضی

*مدرس مدارس حلی 1، انرژی اتمی و دیگر مدارس تهران و شهرستان ها

* دو نقره ی ریاضی کشوری

* مدرس المپیاد ریاضی در بهترین مدارس تهران و شهرستان ها

*طلای کشوری ریاضی

*برنز کشوری کامپیوتر

*مدرس بهترین مدارس تهران و شهرستان ها و باشگاه دانش پژوهان جوان

*دو طلای جهانی ریاضی

*دو طلای کشوری ریاضی

*مدرس مدارس فرزانگان1 و 2 و سایر مدارس برتر تهران و شهرستان ها

*نقره کشوری ریاضی

*طراح سوال المپیاد هندسه

*طراح سوال در باشگاه دانش پژوهان جوان

*مدرس المپیاد ریاضی در بهترین مدارس تهران و شهرستان ها

 *نقره کشوری 92

*طلای کشوری 93 

*مدرس مدارس سلام و فرزانگان و انرژی اتمی و سایر مدارس برتر تهران و شهرستانها

*مدال طلای کشوری و جهانی

*کسب نمره کامل المپیاد هندسه در دو مرتبه

*طراح سوال مرحله 2

*مسئول هندسه باشگاه دانش پژوهان جوان

*مسئول هندسه تیم المپیاد جهانی سال 2017

*مدرس بهترین مدارس تهران و شهرستان ها

 *نقره کشوری ریاضی

* مدرس مدارس فرزانگان  1 و 2 و دیگر مدارس برتر تهران و شهرستان ها

* دو طلای کشوری ریاضی

*نقره جهانی ریاضی

*مدرس بهترین مدارس تهران و شهرستان ها