* برنز کشوری فیزیک

* نویسنده ی کتاب ترکیبیات

* دکترای ریاضی (ترکیبیات) از دانشگاه شریف

* دبیر با سابقه ی دبیرستان های انرژی اتمی، علامه حلی ، علامه طباطبایی ، فرزانگان و …

* مدرس المپیاد ریاضی در بهترین مدارس تهران و شهرستان ها

* دکترای ریاضی از دانشگاه شریف

* پژوهش گر مهمان در دانشگاه ایلینویز آمریکا

* طراح سوال المپیاد جهانی ریاضی

* مدرس دوره ی طلاهای باشگاه دانش پژوهان جوان

*دبیر با تجربه ی مدارس برتر تهران و شهرستان ها

* نویسنده ی کتب مرجع المپیاد ریاضی

* ریاست سابق باشگاه دانش پژوهان جوان و مشاور وزیر

* طلای کشوری ریاضی

* دبیر با سابقه ی دبیرستان های انرژی اتمی، علامه حلی ، علامه طباطبایی ، فرزانگان و …

*مدرس المپیاد ریاضی در بهترین مدارس تهران و شهرستان ها

* طلای کشوری ریاضی

* نقره جهانی ریاضی

* مدرس المپیاد ریاضی در بهترین مدارس تهران و شهرستان ها

* دو نقره ی ریاضی کشوری

* مدرس المپیاد ریاضی در بهترین مدارس تهران و شهرستان ها

* طلای کشوری ریاضی

* برنز جهانی ریاضی

* جزو اساتید باشگاه دانش پژوهان جوان

* دبیر با تجربه ی مدارس برتر تهران و شهرستان ها