* طلای یک کشوری فیزیک 
* نقره جهانی فیزیک 
* برنز کشوری نجوم 
* نفر اول مسابقات فیزیک دانان جوانان ایران
* کاپیتان تیم ملی فیزیک دانان جوان ایران در مسابقات جهانی
* مدرس المپیاد فیزیک در بهترین مدارس تهران و شهرستان ها

* نقره کشوری فیزیک 
* نویسنده ی کتاب های المپیاد فیزیک
* مدرس المپیاد فیزیک در بهترین مدارس تهران و شهرستان ها

*طلای کشوری فیزيک
*عضو کمیته ی مدرسین و طراحین سوال باشگاه دانش پژوهان جوان
*مدرس المپیاد فیزیک در بهترین مدارس تهران و شهرستان ها

* طلای کشوری فیزیک

* مدرس المپیاد فیزیک در بهترین مدارس تهران و شهرستان ها

* عضو کمیته ی مدرسین و طراحین سوال باشگاه دانش پژوهان جوان

* طلای کشوری فیزیک

* مدرس المپیاد فیزیک در بهترین مدارس تهران و شهرستان ها

* طلای کشوری فیزیک

* برنز جهانی فیزیک

* مدرس المپیاد فیزیک در بهترین مدارس تهران و شهرستان ها

*طلای کشوری فیزیک

*طلای جهانی فیزیک

*مدرس المپیاد فیزیک در بهترین مدارس تهران و شهرستان ها

* طلای کشوری فیزیک

*طلای جهانی فیزیک 

*مدرس مدارس انرژی اتمی،علامه طباطبایی،سلام و سایر مدارس برتر تهران و شهرستان ها