* نقره کشوری فیزیک 
* نویسنده ی کتاب های المپیاد فیزیک
* مدرس المپیاد فیزیک در بهترین مدارس تهران و شهرستان ها

* نقره کشوری فیزیک
* مدرس المپیاد فیزیک در بهترین مدارس تهران و شهرستان ها

* نقره کشوری فیزیک
* نویسنده ی کتاب های المپیاد فیزیک
* مدرس المپیاد فیزیک در بهترین مدارس تهران و شهرستان ها
* عضو کمیته ی مدرسین و طراحین سوال باشگاه دانش پژوهان جوان

* طلای یک کشوری فیزیک
* نقره جهانی فیزیک
* برنز کشوری نجوم
* مدرس المپیاد فیزیک در بهترین مدارس تهران و شهرستان ها
* طلای کشوری فیزیک

* مدرس المپیاد فیزیک در بهترین مدارس تهران و شهرستان ها

* عضو کمیته ی مدرسین و طراحین سوال باشگاه دانش پژوهان جوان

* طلای کشوری فیزیک

* برنز جهانی فیزیک

* مدرس المپیاد فیزیک در بهترین مدارس تهران و شهرستان ها

* طلای کشوری فیزیک

* مدرس المپیاد فیزیک در بهترین مدارس تهران و شهرستان ها

* نقره ی کشوری فیزیک

* مدرس المپیاد فیزیک در بهترین مدارس تهران و شهرستان ها

* مسئول دپارتمان المپیاد فیزیک در انر‍ژی اتمی و علامه طباطبایی