*نقره کشوری نجوم
*سرگروه المپیاد نجوم حلی و فرزانگان 1 و 2
*مدرس بهترین مدارس تهران و شهرستان ها

*مدرس و مدیرگروه دبیرستانهای انرژی اتمی و سلام از 87 تاکنون
*مولف کتاب المپیادهای نجوم ایران مبتکران
*مدرس بهترین مدارس تهران و شهرستان ها

*مدال طلای کشوری سال 1390
*برنز جهانی سال 2012 برزیل 
*سابقه تدریس مدارس علامه حلی1 و 2-علامه طباطبایی- فرزانگان 1، 2 و3 – علامه حلی 3 و سایر مدارس برتر تهران و شهرستان ها
 

*طلای94
*نقره جهانی 2016
*مدرس مدارس انرژی اتمی و سلام و علامه طباطبایی و سایر مدارس برتر تهران و شهرستان ها
* نقره کشوری نجوم
*طلای کشوری نجوم
*مدرس فرزانگان 1 و 2 و 3 و  بهترین مدارس تهران و شهرستان ها