* طلای کشوری نجوم
* طلای جهانی نجوم
*‌ مدرس المپیاد در بهترین مدارس تهران و شهرستان ها

* طلای کشوری نجوم
* نقره جهانی نجوم
* مدرس المپیاد در بهترین مدارس تهران و شهرستان ها

* طلای کشوری نجوم
* طلای جهانی نجوم
* مدرس المپیاد در بهترین مدارس تهران و شهرستان ها
 

* طلای کشوری نجوم
* طلای جهانی نجوم
* نقره جهانی نجوم
* مدرس المپیاد در بهترین مدارس تهران و شهرستان ها
* عضو کمیته ی مدرسین و طراحین سوال باشگاه دانش پژوهان جوان
* نویسنده ی کتاب مرجع المپیاد نجوم.