مرحله اول

کتاب های مربوط به اطلاعات عمومی نجومی مانند نجوم دینامیکی ( نشر دانشگاهی ) نجوم به زبان ساده ( انتشارات گیتاشناسی ) و جداول آسمان

گرچه عموما این اطلاعات برای قبولی در مرحله ی اول کافی است ولی برای احتیاط می توان سرفصل هایی را که برای قبولی مرحله ی دوم الزامی است را تا حدی مطالعه کرد.

مرحله دوم

10 فصل اول کتاب introduction to modern astrophysics به انضمام فصول 11 و 24
فصول 1و 2 و 3 و6 کتاب اسمارت
فصول9 و 6 کتاب آشنایی با مکانیک کلپنر ( البته مطالعه ی فصول 1 تا 5 از این کتب برای فهم مطالب بعدی توصیه می شود )
فصول 29 و 30 کتاب introduction to modern astrophysics