* نقره کشوری کامپیوتر 
* نویسنده ی کتاب ترکیبیات
* دبیر به نام مدارس انرژی اتمی، حلی ، فرزانگان ، طباطبایی و …

*طلای کشوری و جهانی ریاضی

*طلای المپیاد دانشجویی ریاضی

*مدرس مدارس حلی 1، انرژی اتمی و دیگر مدارس تهران و شهرستان ها

 

*نقره کشوری کامپیوتر

*مسئول المپیاد کامپیوتر مدرسه انرژی اتمی

*عضو کمیته ملی المپیاد کامپیوتر باشگاه دانش پژوهان جوان

*مدرس بهترین مدارس تهران و شهرستان ها

دو طلای کشوری ریاضی

نقره جهانی ریاضی

مدرس بهترین مدارس تهران و شهرستان ها

*طلای کشوری کامپیوتر

*مدرس بهترین مدارس تهران و شهرستان ها

* نقره کشوری ریاضی

*مدرس بهترین مدارس تهران و شهرستان ها