* نقره کشوری کامپیوتر 
* نویسنده ی کتاب ترکیبیات
* دبیر به نام مدارس انرژی اتمی، حلی ، فرزانگان ، طباطبایی و …

* نقره ی کشوری المپیاد کامپیوتر

* دبیر به نام و با تجربه ی مدارس برتر تهران و شهرستان ها

 

* طلای جهانی المپیاد دانشجویی کامپیوتر 

* دبیر با تجربه ی مدارس برتر تهران و شهرستان ها

* دبیر با تجربه ی مدارس برتر تهران و شهرستان ها –

* نویسنده ی کتب مرجع المپیاد ریاضی

* ریاست سابق باشگاه دانش پژوهان جوان و مشاور وزیر

* طلای کشوری کامپیوتر

* برنز جهانی کامپیوتر

* دبیر مدارس برتر تهران و شهرستان ها

* عضو کمیته ی علمی و طراح سوال باشگاه دانش پژوهان جوان

* طلای کشوری کامپیوتر 

* دبیر با تجربه ی مدارس برتر تهران و شهرستان ها 

* برنز APIO

* لوح تقدیر قبولی مرحله دوم در سال اول دبیرستان