* طلای كشورى المپیاد ادبی
* مدرس المپیاد ادبی در بهترین مدارس تهران و شهرستان ها 
* طراح سوال های المپیاد کشوری در دوره های پیشین 
* دکترای ادبیات فارسى
* استاد ادبیات فارسی دانشگاه صنعتی شریف
* مولف کتاب های المپیاد ادبی
* عضو تیم طراحان سوال باشگاه دانش پژوهان جوان در سال های اخیر

* طلای كشورى المپیاد ادبی

* مدرس المپیاد ادبی در بهترین مدارس تهران و شهرستان ها

* دانشجوی دکترای ادبیات

* مولف کتاب های المپیاد ادبی

* عضو تیم طراحان سوال باشگاه دانش پژوهان جوان در سال های اخیر

* طلای كشورى‌ المپیاد ادبی

* مدرس المپیاد ادبی در بهترین مدارس تهران و شهرستان ها

* عضو تیم طراحان سوال باشگاه دانش پژوهان جوان در سال های اخیر

* مدرس المپیاد ادبی در بهترین مدارس تهران و شهرستان ها

* دانشجوی دکترای ادبیات فارسى

* مدرس المپیاد ادبی در بهترین مدارس تهران و شهرستان ها

* دانشجوی دکترای ادبیات فارسى