در بهار سال 1391 باشگاه طلایی ها تصمیم بر آن گرفت تا با تغییر سیاست های خود قدم کوچکی در راه پیشرفت علمی کشور بردارد. این مجموعه سیاست کلی خود را بر یکسان سازی سطح المپیاد در سراسر کشور گذاشت. برای دستیابی به این هدف این مجموعه  فعالیت های خود را با باشگاه دانش پژوهان جوان در میان گذاشت تا بتواند در مسیر درست برای رسیدن به این هدف گام بردارد. پس از آن، این مجموعه آغاز به برگزاری کلاس های المپیاد در سراسر کشور نمود.

از آن زمان تا کنون، شعار مجموعه طلایی ها "المپیاد برای همه" بوده است و تمام تلاش خود را برای رسیدن به این هدف متمرکز کرده است. در همین راستا، این مرکز برنامه های گسترده و همه جانبه ای برای یکسان سازی آموزش المپیاد در سراسر کشور دارد.

طلایی ها